Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/17679 Esas 2017/7717 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17679
Karar No: 2017/7717
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/17679 E.  ,  2017/7717 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 120 ada 8 parsel sayılı 16.194,91 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle tarla vasfıyla ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., çekişmeli taşınmaz ile 231 ada 1 ve 232 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında tescil harici yol olarak bırakılan taşınmaz bölümü hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, çekişmeli 120 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline, davacının 231 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile aynı yerde bulunan 232 ada 1 parsel sayılı taşınmaz arasında bulunan ve kadastro tespiti sırasında yol olarak bırakılan kısma yönelik talebinin ise reddine karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1- Çekişmeli 120 ada 8 parsel sayılı taşınmaz, tapuda, tarla niteliği ile davalılardan ... adına kayıtlı olduğuna, bir diğer ifade ile bu taşınmazda hükmü temyiz eden Hazine, tapu kayıt maliki olmadığına ve bu taşınmaz yönünden verilen hüküm ile Hazine aleyhine hukuksal bir durum da yaratılmadığına göre, davalı Hazine vekilinin çekişmeli 120 ada 8 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz isteminin hukuki yarar yokluğundan REDDİNE,
  2- 20.06.2014 tarihli teknik bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölüme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; dava tescil isteğine ilişkin olup, davacının tescil isteminin reddine karar verildiğine ve davada Hazine vekille temsil edildiğine göre davalı Hazine lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen hükümler çerçevesinde vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın