Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/17979 Esas 2017/7725 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17979
Karar No: 2017/7725
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/17979 E.  ,  2017/7725 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVALILAR : ..., ...
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "araştırma ve incelemenin yeterli bulunmadığı açıklanarak uzman ziraat mühendisi bilirkişinin katılımı ile mahallinde yeniden keşif yapılarak bilirkişiden dava konusu taşınmaz bölümünün kamu malı niteliğinde su arkı mı yoksa özel su arkı mı olduğu yönünde rapor alınması, bunun sonucunda su arkının özel kullanımda olduğunun tespit edilmesi halinde çekişmeli kısmın 1/2'şer oranda taraflar adına tesciline karar verilmesi" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, çekişmeli 480 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tespitinin iptali ile, fen bilirkişisi ... tarafından hazırlanan 23.03.2015 tarihli ek bilirkişi raporuna ekli krokide (A) ve (B) harfleri ile gösterilen toplam 6,48 metrekare yüzölçümündeki kısmın ifrazı ile 1/2 hissesinin davacı ... adına, 1/2 hissenin davalılar ... ve ... adlarına, taşınmazın geriye kalan ve aynı raporda (C) harfi ile gösterilen 284,36 metrekare yüzölçümündeki kısmının ise davalılar ... ve ... adlarına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın