Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/20395 Esas 2017/7688 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/20395
Karar No: 2017/7688
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/20395 E.  ,  2017/7688 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 371 parsel sayılı 124700 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kamu orta malı mera vasfıyla sınırlandırılarak 09.3.1969 tarihinde özel siciline kaydedilmiş, 07.5.1998 yılında cins değişikliğine gidilerek tarla niteliği ile Hazine adına tapu kaydı oluşturulmuş ve daha sonra 14.01.2011 tarihinde de ifrazen taksim nedeniyle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilmiştir. Davacı ... irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak 25.10.2013 tarihinde tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece davalı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın talebi üzerine Hazine davaya dahil edilerek yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 1463 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi tarafından hazırlanan 28.4.2014 tarihli rapor ve eki krokide (A) harfiyle gösterilen bölümünün davalı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı ... adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vekili ile ihbar olunan sıfatıyla Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Mahkemece, çekişme konusu taşınmazın mera olmadığı, taşınmaz üzerinde davacının 20 yıldan fazla kullanımının bulunduğu gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Ne var ki, davaya konu edilen taşınmazın kadastro tespiti 09.3.1969 tarihinde kesinleşerek, taşınmaz mera vasfıyla sınırlandırılmıştır. Davacı tarafından dava 25.10.2013 tarihinde açılmıştır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3 maddesi uyarınca kadastro tespitinden önceki hukuki sebeplere dayanılarak tespit tutanaklarının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde dava açılabilir. Dava konusu taşınmazın kesinleşme tarihi ile dava tarihi arasında kanunda öngörülen hak düşürücü sürenin geçtiği belirlendiğine göre davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken dava şartı olup mahkemece re'sen gözetilmesi gereken bu husus göz ardı edilerek davanın esasına girilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın