Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/20720 Esas 2017/7707 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/20720
Karar No: 2017/7707
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/20720 E.  ,  2017/7707 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVACILAR : ... VE MÜŞTEREKLERİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 147 ada 23 parsel sayılı 16.666,61 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ham toprak vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar ... ve müşterekleri irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile, 147 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazın, fen bilirkişileri ... ve ...'ın 20.10.2014 havale tarihli krokisinde (A) harfi ile gösterilen 2.847,13 metrekarelik kısmının, Hazine adına olan tapusunun iptali ile 147 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazdan ifrazına, fazlaya ilişkin talebinin reddine, ifraz edilen 2.847,13 metrekarelik kısmın, aynı ada içerisinde son parsel numarasını takip eden parsel numarası verilmek suretiyle muris ... oğlu, 01.07.1926 doğumlu ... TC Kimlik numaralı ...'ın, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/226 Esas, 2012/338 Karar sayılı veraset ilamında belirtilen mirasçıları adına, payları oranında tapuya kayıt ve tesciline, fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
  09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın