Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10860 Esas 2019/5078 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10860
Karar No: 2019/5078
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10860 E. , 2019/5078 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 763 parsel sayılı 3.396,37 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ile 764 parsel sayılı 11.477,06 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz miras yolu ile gelen hak ve mirasçılar arasında yapılan paylaşım nedenleri ile 53/56 hissesi ..., 3/56 hissesi ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı, harici satın alma sebebine dayanarak taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ve kendi adına tescili istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın