Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10862 Esas 2019/5077 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10862
Karar No: 2019/5077
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10862 E. , 2019/5077 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu . Köyü çalışma alanında bulunan 126 ada 115 parsel sayılı 1.244,77 metrekare, 126 ada 104 parsel sayılı 7.627,98 metrekare, 126 ada 87 parsel sayılı 11.752,79 metrekare, 127 ada 11 parsel sayılı 3.300,06 metrekare, 130 ada 7 parsel sayılı 306,54 metrekare, 112 ada 9 parsel sayılı 438,78 metrekare, 121 ada 33 parsel sayılı 185,38 metrekare, 104 ada 17 parsel sayılı 7.069,49 metrekare, 104 ada 22 parsel sayılı 723,35 metrekare, 106 ada 28 parsel sayılı 8.480,43 metrekare, 106 ada 80 parsel sayılı 129,51 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar miras yolu ile gelen hak, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve satın alma nedenleri ile davalıların murisi ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar miras yolu ile gelen hakka dayanarak taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ve taşınmazların kök muris ... mirasçıları adına mirasçılık belgesindeki payları oranında tescili istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile ... Köyü, 104 ada 17 ve 22 parsel, 106 ada 80 parsel, 112 ada 9 parsel, 121 ada 33 parsel, 126 ada 104, 115 ve 87 parsel, 127 ada 11 parsel ile 130 ada 7 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile; kök muris ... veraset ilamında belirtilen davacıların payları oranında davacılar adına kayıt ve tesciline, kalan kısmın kayıt malikleri adına bırakılmasına, 106 ada 28 parsel açısından feragat nedeni ile davanın reddine, 121 ada 33 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kargir binanın davalıların murisi ...'ya ait olduğunun beyanlar hanesine şerh düşülmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar ..., ..., ..., ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz edenlerden alınmasına,
  yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın