Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10866 Esas 2019/5081 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10866
Karar No: 2019/5081
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10866 E. , 2019/5081 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Espiye İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 132 ada 22, 133 ada 1, 139 ada 2, 140 ada 1, 146 ada 9, 175 ada 19, 181 ada 22 ve 31, 184 ada 17, 185 ada 13, 23 ve 25, 186 ada 2, 202 ada 43 ve 53 ile 208 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar el birliği mülkiyeti ile ..., ..., ... ve ... adına, 175 ada 17 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar el birliği mülkiyeti ile ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... adına, 184 ada 21 parsel sayılı taşınmaz el birliği mülkiyeti ile ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... adına, 139 ada 3, 140 ada 4, 175 ada 16 ve 22, 181 ada 20, 184 ada 20, 185 ada 21, 202 ada 27 ve 206 ada 81 parsel sayılı taşınmazlar ... adına, 139 ada 4, 140 ada 2, 175 ada 15, 181 ada 21 ve 185 ada 24 parsel sayılı taşınmazlar ... adına, 181 ada 15 parsel sayılı taşınmaz ... adına, 139 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ise ... adına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ... miras yolu ile gelen hak iddiasına dayanarak taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile kök muris ...'nın veraset ilamındaki hissesi oranında adına tescili istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile kök muris ...'nın veraset ilamındaki payları oranında davacı ve verasette iştirak hükümleri uyarınca tespit malikleri adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın