Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10883 Esas 2019/5073 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10883
Karar No: 2019/5073
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10883 E. , 2019/5073 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 110 ada 22 parsel sayılı, 23.462,70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle iki adet kargir bina ve tarla vasfıyla davacılar ... ve arkadaşları adına tespit edilmiştir. Davacı ...'nin davalı ...'a karşı 17.05.2010 tarihinde Darende Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açmış olduğu kadastro tespitinin iptali davasında görevsizlik kararı verilerek, dosya Darende Kadastro Mahkemesi'ne gönderilmiş ve görevsizlik kararı üzerine Darende Kadastro Mahkemesi'nin 2010/7 Esas sırasına kaydedilen dosya, 18.02.2010 tarih, 2010/7 Esas, 2011/4 Karar sayılı karar ile mahkemenin 2009/66 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir. Davacı ...'ın davalı ...'ye karşı 20.11.2009 tarihinde Darende Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açmış olduğu el atmanın önlenmesi davası da görevsizlik kararı verilerek, Darende Kadastro Mahkemesi'ne gönderilmiş; Kadastro Mahkemesinin 2012/1 Esas sırasına kaydedilen dosya 02.03.2012 tarih, 2012/1 Esas, 2012/3 Karar sayılı karar ile mahkemenin 2009/66 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir. Darende Kadastro Mahkemesi'nin 04.10.2013 tarih, 2009/66 Esas, 2013/23 Karar sayılı kararında da; birleşen 2010/7 Esas sayılı dosya ve birleşen 2012/1 Esas sayılı dosya bakımından mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş, verilen görevsizlik kararı taraflarca temyiz edilmemiş ancak dosyadaki diğer parseller yönünden verilen Yargıtay bozma ilamı üzerine yapılan yargılamada Darende Kadastro Mahkemesi'nin 12.02.2016 tarihli ara kararı ile re'sen incelenmek üzere dosya Yargıtay'a gönderilmiştir.
  Darende Kadastro Mahkemesi'nin 04.10.2013 tarih, 2009/66 Esas, 2013/23 Karar sayılı kararında, dava konusu 110 ada 22 parsel yönünden; Mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş, verilen görevsizlik kararı taraflarca temyiz edilmemiştir. Dairemizin 10.02.2015 tarih, 2014/5749 Esas, 2015/831 Karar sayılı ilamı ile bu hususta değerlendirme yapılmadan temyize konu edilen parseller yönünden hüküm bozulmuş ve dosya mahkemesine iade edilmiştir. Ne var ki, mahkemece, Dairemizin bozma ilamında temyize konu olmayan 110 ada 22 parsel sayılı taşınmaz yönünden verilen görevsizlik kararı ile ilgili değerlendirme yapılması için dosyanın mahkemece re'sen Yargıtay'a gönderilmiş olduğu anlaşılmıştır.
  Dosya kapsamında yapılan incelemede; Darende Kadastro Mahkemesi'nin 04.10.2013 tarih, 2009/66 Esas, 2013/23 Karar sayılı kararında Darende İlçesi ... Köyü 123 ada 36, 127 ada 13, 10, 12, 110 ada 89 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar hakkında kısmen kabul kısmen red kararı verildiği, 110 ada 22 parsel sayılı taşınmaz hakkında da görevsizlik kararı verildiği, hükmün yalnızca davalı Hazine vekili tarafından Hazine adına kayıtlı olan ve hakkında kısmen kabul kararı verilen 127 ada 10 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar yönünden temyiz edildiği, hakkında görevsizlik kararı verilen 110 ada 22 parsel sayılı taşınmazın temyize konu olmaması nedeni ile Dairemizin 10.02.2015 tarih, 2014/5749 Esas, 2015/831 Karar sayılı ilamına konu edilmemiş ve kesinleşmiştir. Her ne kadar ilk derece mahkemesi tarafından 110 ada 22 parsel sayılı taşınmaz hakkında verilen görevsizlik kararının değerlendirilmek üzere re'sen Yargıtay'a gönderilmesine karar verilmiş ise de; ilk derece mahkemesinde 04.10.2013 tarihinde verilen görevsizlik kararının kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla; Yargıtay tarafından yapılacak bir inceleme söz konusu olmadığından dosyanın Mahkemesine TETKİKSİZ İADESİNE, 04.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın