Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/10912 Esas 2019/5080 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10912
Karar No: 2019/5080
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/10912 E. , 2019/5080 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 133 ada 1 parsel sayılı 1.577,28 metrekare, 177 ada 2 parsel sayılı 445,37 metrekare ve 131 ada 56 parsel sayılı 112,71 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile davalı ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar, miras yolu ile gelen hakka dayanarak taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ve taşınmazların kök muris ...'e ait mirasçılık belgesindeki payları oranında adlarına tescili istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 133 ada 1 parsel yönünden açılan davanın reddine, 177 ada 2 ve 131 ada 56 nolu parsel yönünden açılan davanın kabulüne, taşınmazların 4480 hisse kabul edilerek 1954 hissesinin davalı ... oğlu ... adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile 977 hissesinin davacı ... adına, 977 hissesinin davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At