Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/4250 Esas 2019/5037 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4250
Karar No: 2019/5037
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/4250 E. , 2019/5037 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "taraflar arasında çekişmeli taşınmazların ortak muristen kaldığı hususunda uyuşmazlık olmadığı, uyuşmazlığın murisin mirasçıları arasında terekenin taksim edilip edilmediği hususunda olduğu belirtildikten sonra, mahkemece taraflara tanıklarını bildirmek üzere süre verilmemesinin isabetsiz olduğu belirtilerek, mahallinde taraf tanıkları ve yerel bilirkişiler huzurunda keşif yapılarak, taşınmazların usulüne uygun şekilde taksim edilip edilmediği konusunda maddi olaylara dayalı, somut beyanların alınarak, bu beyanların dosyadaki bilgi ve belgelerle denetlenmesi" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine, dava konusu taşınmazların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At