Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/8295 Esas 2019/5039 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8295
Karar No: 2019/5039
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/8295 E. , 2019/5039 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "129 ada 36, 37, 38 ve 130 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar hakkında sair temyiz itirazlarının yerinde olmadığı ancak sözü edilen parseller yönünden infazı kabil tescil hükmü kurulmamasının, 129 ada 44 parsel sayılı taşınmaz hakkında davacı ... yönünden olumlu olumsuz bir karar verilmemiş olmasının isabetsiz olduğu belirtilmiş, 129 ada 43, 45 ve 46 parsel sayılı taşınmazlar yönüyle de yeniden yapılacak keşifte müşterek muris Hicabi terekesinin yöntemince taksim edilip edilmediğinin araştırılması" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine, çekişmeli 129 ada 36, 37, 38, 43, 44, 45 ve 46 parsel sayılı taşınmazların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenlerden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın