Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9300 Esas 2017/7692 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9300
Karar No: 2017/7692
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2016/9300 E.  ,  2017/7692 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ
  DAVACILAR : ..., ..., ...
  DAVALILAR : ... VE DİĞERLERİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "yetersiz inceleme sonucu hüküm verilmesinin isabetsiz olduğu belirtilerek; taşınmaz başında yeniden keşif yapılmak suretiyle kadastro tespitine esas orijinal ölçü değerlerinin taşınmazın zemindeki fiili kullanım sınırları ile karşılaştırılması, bu karşılaştırma sonucu gerçekten bir tersimat hatası bulunup bulunmadığının gerekçeli ve denetime uygun alınacak bilirkişi raporuna yansıtılması ve sonucuna göre hüküm tesis edilmesi" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... ve diğerleri vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenlerden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın