Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9365 Esas 2019/4932 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9365
Karar No: 2019/4932
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9365 E. , 2019/4932 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu Kaynarca İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan temyize konu 101 ada 247 parsel; 104 ada 3, 301, 319, 227, 237, 281, 329, 338, 342, 347, 352, 366, 261 parsel; 105 ada 20, 23 parsel; 107 ada 13 parsel; 108 ada 54, 11, 32, 5 parsel; 109 ada 46, 60 parsel; 110 ada 30, 39, 47, 56 parsel; 115 ada 3 parsel sayılı muhtelif yüzölçümlü taşınmazlar, irsen intikal, taksim, satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ... ve müşterekleri, çekişmeli taşınmazların müşterek muris ...’den intikal ettiği ve mirasçılar arasında terekenin taksim edilmediği iddiasına dayanarak, tapu kayıtlarının iptali ile miras hisseleri oranında adlarına tescil istemiyle dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne temyize konu 101 ada 247; 104 ada 3, 301, 319, 227, 237, 281, 329, 338, 342, 347, 352, 366, 261; 105 ada 20 ve 23; 107 ada 13; 108 ada 54, 11, 32 ve 5; 109 ada 46 ve 60; 110 ada 30, 39, 47, 56 ve 115 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile Kaynarca Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 2015/169-161 Esas, Karar sayılı muris ...’e ait veraset ilamındaki payları oranında davacılar adına tesciline, kalan payların davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At