Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9403 Esas 2019/4939 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9403
Karar No: 2019/4939
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9403 E. , 2019/4939 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kullanım kadastrosu sırasında Kemer İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 826 parsel sayılı 1.767,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine ...’ın zilyetliğinde olduğu şerhi yazılarak Hazine adına tespit edilmiş, 29.12.2009 tarihli güncelleme işleminde 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı ve ...’ın fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı ..., taşınmazın kendi fiili kullanımında bulunduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı ... vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2. maddesinde, ret sebebi ortak olan davalılar lehine tek avukatlık ücretine hükmolunacağı belirtilmiş olup, eldeki davada ret sebebi aynı olan ve kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine tek vekalet ücreti tayin ve takdiri gerekirken, her bir davalı yararına ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsiz ve bozmayı gerektirmekte ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerekli kılmadığından; hükmün 4- a) ve b) bendlerinin hüküm yerinden çıkartılarak yerine "davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Hazine ve ...’a verilmesine" ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At