Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9451 Esas 2019/4945 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9451
Karar No: 2019/4945
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9451 E. , 2019/4945 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kullanım kadastrosu sırasında Alanya İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 1167 parsel sayılı 4.456,87 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı ve 1962 tarihinden itibaren ... oğlu ...'in fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak, tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. 2010 yılında yapılan güncelleme çalışmaları sonucunda 1167 parsel sayılı taşınmaz 191 ada 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazlara ifraz olmuş ve sırasıyla ..., ..., ..., ... ve ... adlarına zilyetlik şerhi verilmiş, çekişmeli taşınmazlardan 191 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 24.10.2013 tarihinde 6292 sayılı Yasa gereğince ...’e satılarak adına tescil edilmiştir. Davacı ..., çekişmeli taşınmazlarda kendi fiili kullanımı bulunduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenlerden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın