Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9463 Esas 2019/4914 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9463
Karar No: 2019/4914
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9463 E. , 2019/4914 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucunda, Of İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 124 ada 158 parsel sayılı ve 259 parsel sayılı sırasıyla 98,74 ve 786,67 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., davalıya ait 124 ada 158 parsel sayılı taşınmaz ile kendisine ait 124 ada 157 parsel sayılı taşınmaz arasındaki sınırın eşit olarak belirlenmesini ve 124 ada 259 parsel sayılı taşınmaz hakkında ise kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, miras yoluyla gelen hak ve taksime dayanarak çekişmeli taşınmazlar hakkında tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli 124 ada 158 parsel sayılı taşınmaza yönelik davanın usulden reddine, 124 ada 259 parsel sayılı taşınmaza yönünden ise davanın ispat edilemediğinden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın