Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9467 Esas 2019/4917 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9467
Karar No: 2019/4917
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9467 E. , 2019/4917 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Davacı ..., Kahramanmaraş İli Merkez ... Köyü çalışma alanında bulunan ve 1973 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit harici bırakılan yaklaşık 3.000 metrekare taşınmaz hakkında adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yargılama sonunda davanın kabulüne, fen bilirkişisinin raporuna ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 1.693,25 metrekarelik alanın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, TMK'nın 713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. maddelerine dayalı tescil isteğine ilişkindir. TMK'nın 713/3. maddesi uyarınca tescil davalarında, Hazinenin yanında ilgili kamu tüzel kişiliklerine de husumet yöneltilmesi zorunludur. Her ne kadar Hazine ve ... davada taraf olarak yer almakta ise de, karar tarihinden önce yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun uyarınca ilgili kamu tüzel kişisi olarak davada yer alması gereken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da davaya dahil edilmesi gerektiği mahkemece gözden kaçırılmıştır. Bu nedenle taraf teşkilinin tamamlandığından söz edilemez. Taraf teşkilinin sağlanması dava şartı olup, bu koşul yerine getirilmeden işin esasına girilemez. Hal böyle olunca, mahkemece 6360 sayılı Kanun uyarınca Kahramanmaraş İli'nin mülki sınırlarının Büyükşehir Belediyesi sınırı olarak belirlendiği, Büyükşehir sınırlarındaki köy ve belde belediyelerin tüzel kişiliklerinin sona erdiği dikkate alınmak suretiyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı davaya dahil etmesi için davacıya süre verilmeli, taraf teşkilinin sağlanması halinde dahili davalıdan savunma ve delilleri sorulmalı, bildirdiği takdirde delilleri toplanmalı, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece, taraf teşkili sağlanmadan esasa girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At