Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9476 Esas 2019/4918 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9476
Karar No: 2019/4918
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9476 E. , 2019/4918 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu Meram İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 109 parsel sayılı 279,73 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz arsa vasfıyla irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle ...’nün kullanımında olduğu ancak sit alanında kalıp zilyetlikle iktisabı mümkün olmayan yerlerden olması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescil edilmiş, 458 ada 1 parsel sayılı 230,47 metrekare taşınmaz kargir ev vasfıyla irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle ...’nün kullanımında olduğu ancak sit alanında kalıp zilyetlikle iktisabı mümkün olmayan yerlerden olması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak çekişmeli taşınmazlar hakkında tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne, çekişmeli 101 ada 109 sayılı parselin Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, 458 ada, 1 sayılı parselin fen bilirkişisinin raporunda (A) harfi ile gösterilen 142,73 metrekaresinin davalı Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile aynı adanın son parsel numarası verilerek davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 87,74 metrekaresinin aynı adanın son parsel numarası verilerek Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı Hazinenin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; çekişmeli 101 ada, 109 sayılı parselin kentsel sit alanında kaldığı ve yine çekişmeli 458 ada, 1 sayılı parselin fen bilirkişisinin raporunda (A) harfi ile gösterilen kısmın kentsel sit alanında kaldığı halde bu hususların beyanlar hanesinde gösterilmemesi isabetsiz ise de; bu eksikliğin düzeltilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden, kararın hüküm fıkrasının 1. bendinin sonuna “Taşınmazın kentsel sit alanı kapsamında kaldığının tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesine” ibaresinin eklenmesine ve kararın hüküm fıkrasının 2. bendinin '458 ada, 1 nolu parselin 26.05.2015 tarihli fen bilirkişisi raporunda (A) harfi ile gösterilen 142,73 metrekaresinin davalı Hazine olan tapu kaydının iptali' cümlesinin sonuna “Taşınmazın kentsel sit alanı kapsamında kaldığının tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesine” ibaresinin eklenmesine hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At