Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9490 Esas 2019/4919 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9490
Karar No: 2019/4919
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/9490 E. , 2019/4919 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucunda, Gürün İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 133 ada 70 parsel sayılı ve 23.223,47 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., yaklaşık 20 yıl önce davalıların murisi ... ile aralarında dava konusu taşınmazla ilgili olarak sözleşme yaptıkları, bu sözleşmeye göre dava konusu taşınmazın yarısının kendisine ait olduğu iddiası ile tapu iptali ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli 133 ada 70 parsel sayılı taşınmazın davalılar murisi ... adına kayıtlı tapunun 1/2'sinin iptali ile, davacı ... adına 1/2 oranında tapuya kayıt ve tesciline, geri kalan 1/2 payın davalılar murisi üzerinde bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın