Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9835 Esas 2017/7693 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9835
Karar No: 2017/7693
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2016/9835 E.  ,  2017/7693 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kullanım kadastrosu sonucunda ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 115 ada 3 parsel sayılı 1118 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı, bahçe ve taşınmaz üzerindeki binanın 20 yıldan beri ...'in fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak bahçe vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., taşınmazın 512 metrekare yüzölçümündeki bölümünün kendi fiili kullanımında bulunduğu, davacı ... ve diğerleri taşınmazın müşterek muristen intikal ettiği ve tüm mirasçıların hak sahibi olduğu iddiasına dayanarak ayrı ayrı dava açmışlardır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilmek suretiyle yapılan yargılama sonucunda davacıların davalarının kısmen kabulüne, çekişmeli taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan kullanıcı şerhinin iptaline, beyanlar hanesine, taşınmazın fen bilirkişi tarafından düzenlenen 13.05.2014 tarihli rapor ve krokide (A) harfiyle işaretli 372,63 metrekare yüzölçümündeki bölümün 20.12.1994 tarihinden beri davacı ...'in fiili kullanımında olduğunun, aynı taşınmazın aynı rapor ve krokide (B) harfiyle işaretli 745,37 metrekare yüzölçümündeki bölümü ile bu bölüm üzerinde bulunan iki katlı binanın 1989 tarihinden beri miras payları oranında ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nin fiili kullanımında bulunduğu şerhinin yazılmasına, karar verilmiş; hüküm, davacı ... ve arkadaşları vekili, davalı ... vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden davacılardan ve davalı ...'den alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın