Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/9929 Esas 2017/7694 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/9929
Karar No: 2017/7694
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2016/9929 E.  ,  2017/7694 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVALILAR : ... VE ARKADAŞLARI
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1998 yılında yapılan kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 513 parsel sayılı 2886 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine ...'ın işgalinde olduğu şerhi yazılarak tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiş; Hazine tarafından açılan dava sonucu ...'ın zilyetliğinde olduğuna dair şerhin kaldırılmasına karar verilerek hükmen tescil edilmiştir. 2010 yılında; 5831 sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile 3402 sayılı Yasa'ya eklenen Ek-4. madde kapsamında hazırlanan güncelleme listesi ile taşınmazın ... ve arkadaşlarının fiili kullanımında bulunduğu belirtilmiştir. Davacı ..., taşınmazın kendi fiili kullanımında bulunduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişme konusu taşınmazın davalılar adına olan kullanıcı şerhinin iptali ile davacı ...'ın kullanımında olduğu şerhinin yazılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve arkadaşları vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı fazla yatırılan bakiye temyiz karar harcının temyiz eden davalı ... ve arkadaşlarına iadesine, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın