Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2017/3427 Esas 2019/5088 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3427
Karar No: 2019/5088
Karar Tarihi: 04.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2017/3427 E. , 2019/5088 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan temyize konu 270, 347 ve 359 parsel sayılı 20.000, 71.000 ve 16.000 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ile 156, 367, 333, 357, 350 ve 131 parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydı nedeniyle Hazine adına tespit edilmiştir. İtirazı Kadastro Komisyonunda reddedilen davacı ... ve müştereği, 270 sayılı parsel hakkında satın alma kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, 347 ve 359 parsel sayılı taşınmazlar hakkında vergi kaydı, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak, davacı ... ve müşterekleri 156, 367, 333, 357, 350 ve 131 parsel sayılı taşınmazlar hakkında vergi kaydı, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ayrı ayrı dava açmışlardır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davaların reddine, çekişmeli taşınmazların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... ile ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı ...'e gerekçeli kararın tebliğ edildiği 29.01.2014 tarihi ile temyiz tarihi olan 14.02.2014 tarihleri arasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432/1. maddesinde öngörülen temyiz süresinin geçtiği belirlenmiştir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 01.06.1990 tarih, 1989/3 Esas ve 1990/4 sayılı kararı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 432/4. maddesi gereğince davacının 156, 367, 333, 357, 350 ve 131 parsel sayılı taşınmazlar hakkında temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE,
  Davacı ...'ın temyiz itirazları yönünden; Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden ...'dan alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın