Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/1006 Esas 2019/4958 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1006
Karar No: 2019/4958
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/1006 E. , 2019/4958 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  1- Davalılar ... evlatları ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...; ... evlatları ..., ...; ... evlatları ..., ...; ... evlatları ..., ... adına çıkartılan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi aynı konutta oturduklarından bahisle ... imzasına; ... evlatları ..., ..., ..., ..., ..., ...; ... evlatları ..., ...; ... kızı ..., ...; ... evlatları ..., ..., ..., ... adına çıkartılan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi aynı konutta oturduklarından bahisle ... imzasına; ... evlatları ... ve ... adına çıkartılan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi aynı konutta oturduklarından bahisle ... imzasına; ... kızı ... ve ... oğlu ... adına çıkartılan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi aynı konutta oturduklarından bahisle ... imzasına; ... kızı ... ve ... oğlu ... adına çıkartılan gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi aynı konutta oturduklarından bahisle ... imzasına tebliğ edilmiş ise de; kendisine tebligat çıkarılan kişilerin farklı adreslerde (farklı mahalle ve sokaklarda) ikamet ettikleri ve bu haliyle yapılan tebligatların usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, Mahkemece adı geçen davalılara gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde mernis adreslerinde tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenilmesi,
  2- Yine, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliği amacıyla davalı ... oğlu ... adına çıkarılan tebligatın ... tarafından, ... kızı ... adına çıkarılan tebligatın ise ... tarafından tebliğ alındığı ancak, tebligat parçaları incelendiğinde, bu tebligatların adı geçenler tarafından ne sebeple tebellüğ edildiğinin açıklanmadığı, bu haliyle yapılan tebligatların usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, Mahkemece adı geçen davalılara gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde mernis adreslerinde tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenilmesi,
  3- Davalılardan ... evlatları ..., 1973 doğumlu ..., ..., ..., 1955 doğumlu ... ve ...’nun Av. ...’ı vekillikten azledip azletmedikleri sorularak, vekillikten azledilmemiş ise hükmün Av. ...’a 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenmesi, adı geçen vekil, anılan davalılar tarafından, vekillikten azledilmiş ise, buna ilişkin azilnamenin dosyasına konulması,
  4- Dava konusu taşınmazın komşusu olan 54 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören Temmuz 1340 tarih, 81, 82 ve 83 sıra numaralı tapu kayıtlarının tesisinden itibaren tüm tedavüllerini gösterir şekilde ayrıntılı kayıtlar (köy, mahalle, mevki, cins, sınırlar, yüzölçümü, malik, hisse, geldi, gitti ve revizyona ilişkin tüm bilgileri içerir ve okunaklı şekilde) ile varsa tesis ve ifraz haritalarının Mahalli Tapu Müdürlüğünden (eski yazı tapu kayıtları varsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından) ayrı ayrı sorulup getirtilerek dosyasına konulması,
  5- Dava konusu taşınmazın komşusu olan 54 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören ... Yolları Mevkii, 2, 4 ve 5 tahrir nolu ve 59 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören ... Mevkii, 8 tahrir nolu vergi kaydının, Kadastro, Tapu, İl Tarım ve İl Özel İdare Müdürlüklerinden ayrı ayrı sorulup getirtilerek dosyasına konulması,
  6- Dava konusu taşınmazın komşuları olan 54, 59 ve 65 parsel sayılı taşınmazların kadastro tespitleri hükmen kesinleşmiş ise ilgili dava dosyalarının getirtilmesi,
  7- Dava konusu 56 parsel sayılı taşınmazın 6/36 payının kamulaştırma sebebiyle 11.01.1979 tarihinde Hazine adına tescil edildiği anlaşıldığından, bu hususa ilişkin varsa kamulaştırma evrakları ile kamulaştırma haritasının getirtilerek dosya içerisine konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın