Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/3640 Esas 2019/5045 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3640
Karar No: 2019/5045
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/3640 E. , 2019/5045 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Devrek İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 133 ada 332 parsel sayılı 3362,02 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ... ve müşterekleri, 133 ada 336 parsel sayılı 1.357,01 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ... ve müşterekleri adına irsen intikal, hibe ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle, 137 ada 56, 63, 69, 73 ve 78 parsel sayılı 1.056.49, 905.53, 1.104.61, 2.778,82 ve 1.265,80 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ... ve müşterekleri adına, 137 ada 57, 61, 64, 66, 68, 74, 75, 76 ve 79 parsel sayılı 1.084.74, 1.487.56, 252.11, 181.27, 1.039.48, 1.436.29, 1.492.48, 2.514,17 ve 966,03 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ... ve müşterekleri adına, 137 ada 72 parsel sayılı 1.139,14 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ... ve müşterekleri adına, 137 ada 58, 60, 65, 80 ve 82 parsel sayılı 840.55, 828.56, 2.245.79, 1.691,85 ve 676,86 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ... ve müşterekleri adına, 137 ada 59, 70 ve 81 parsel sayılı 813.30, 2.026,98 ve 1.982,26 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ... ve müşterekleri adına, 137 ada 67 ve 77 parsel sayılı 3.926,55 ve 115,03 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ise ... ve müşterekleri adına irsen intikal, satın alma, hibe, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle tespit edilmiştir. Davacı ..., miras yoluyla gelen hakka ve tapu kaydına dayanarak ayrı ayrı dava açmıştır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabul kısmen reddine, çekişmeli 137 ada 57, 61, 64, 66, 68, 72, 74, 75, 76 ve 79 parsel sayılı taşınmazların tespit gibi tesciline, çekişmeli 133 ada 332, 336, 137 ada 56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 77, 78, 80, 81 ve 82 parsel sayılı taşınmazların payları oranında ... ve paydaşları adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ..., davalı ... vekili, ..., ..., ve ... vekili ile davalılar ..., ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
  1- Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile 133 ada 336, 137 ada 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
  2- 133 ada 332 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazlarına gelince; Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak Kadastro Hakimi doğru, uygulanabilir ve infazda tereddüt uyandırmayacak şekilde hüküm kurmak zorundadır. Mahkemece çekişmeli 133 ada 332 parsel sayılı taşınmaza yönelik kurulan hükümde, tesciline karar verilen paylar toplamı 27, payda ise 28'dir. Bu durum, hükmün infazında tereddüt uyandıracak nitelikte olduğundan isabetsizdir. Ancak maddi hataya dayalı bu yanılgının düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan "28" ibaresi yerine “27” ibaresi yazılmak suretiyle ve hükmün DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At