Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/4709 Esas 2019/5065 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4709
Karar No: 2019/5065
Karar Tarihi: 03.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/4709 E. , 2019/5065 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında tapu kaydı, harici satın alma, taksim, ifraz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle Bulancak İlçesi ... Köyü çalışma alanında 103 ada 12, 13, 104 ada 109, 110, 120 ada 1, 2, 123 ada 1 parsel sayılı muhtelif yüzölçümdeki taşınmazlardan 103 ada 12 ve 120 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar Aslan ve ... adına; 103 ada 13 ve 120 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar ... adına, 104 ada 109 parsel sayılı taşınmaz ..., ... ve Hazine adına, 104 ada 110 ve 123 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ise ... ve Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı ... miras yoluyla gelen hakka dayanarak dava açmış; ... ise aynı iddia ile davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ve çekişmeli taşınmazların hüküm yerinde gösterilen payları oranında davacı ve davalılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At