Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/5654 Esas 2019/5046 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/5654
Karar No: 2019/5046
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/5654 E. , 2019/5046 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Ereğli İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 102 ada 452, 455, 468, 493 ve 121 ada 34 parsel sayılı taşınmazlar ..., ... ve müşterekleri adına, 102 ada 453, 458, 474, 121 ada 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar ..., ... ve müşterekleri adına, 102 ada 456, 494, 121 ada 21, 35, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ..., ... ve müşterekleri adına irsen intikal, taksim, pay satışı, hibe ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle tespit edilmiştir. Davacılar ..., ... ve ... miras yoluyla gelen hakka, davacılar ..., ... ve ... satın almaya dayanarak ayrı ayrı dava açmışladır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacılar ..., ... ve ...’ın davalarının reddine, davacılar ..., ... ve ...’ın davalarının kısmen kabulüne, çekişmeli 102 ada 468, 121 ada 21, 22, 23, 34, 35, 37 ve 38 sayılı parsellerin tespit gibi tesciline, 102 ada 452, 455 ve 493 sayılı parsellerin ..., 102 ada 543, 458 ve 474 sayılı parsellerin ..., 102 ada 456 ve 494 sayılı parsellerin ... adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılar ..., ..., davacılar ... ve ... vekili ile davalılar ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın