Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/1211 Esas 2019/4965 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1211
Karar No: 2019/4965
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/1211 E. , 2019/4965 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 26016 ada 1 parsel sayılı 476,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı, parselin 26/476 hissesinin ...’ın 1994 yılından beri kullanımında olduğu, 144/476 hissesinin ...’in 1996 yılından beri kullanımında olduğu, 31/476 hissesinin yol olarak kullanıldığı, 32/476 hissesinin ...’ın 1993 yılından beri kullanımında olduğu, krokisinde (C) harfi ile gösterilen evin 144/476 hissesinin ...’e ait olduğu şerhi yazılarak; 26016 ada 2 parsel sayılı 626,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı, parselin 71/626 hissesinin ...’in 2003 yılından beri kullanımında olduğu, 92/626 hissesinin ...’ın 1993 yılından beri kullanımında olduğu, 74/626 hissesinin ...’ün 1992 yılından beri kullanımında olduğu, 70/626 hissesinin ...’ın 1996 yılından beri kullanımında olduğu, krokisinde (E) harfi ile gösterilen evin 71/626 hissesinin ...’e, (F) harfi ile gösterilen evin 92/626 hissesinin ...’a, (G) harfi ile gösterilen evin 74/626 hissesinin ...’e, (H) harfi ile gösterilen evin 70/626 hissesinin ...’a ait olduğu şerhi yazılarak Hazine adına tespit edilmiştir. Davacılar ..., ... ve ..., zeminde kullandıkları yerler ile ilgili olarak, taşınmazlardaki kullanıcı tespitlerinin, adlarına paylı olarak yapılmasının hatalı olduğunu öne sürerek ayrı ayrı dava açmışlardır. Mahkemece Dairemizin usule ilişkin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davalı ... İdaresine yönelik açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, Hazine aleyhine açılan dava yönünden ... ve ...’ün davalarının kabulüne, ...’ın davasının kısmen kabulüne, dava konusu 26016 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tespitinin iptaline, taşınmazın beyanlar hanesine “6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Fen bilirkişisinin 06.11.2017 tarihli rapor ve krokisinde (A) harfi ile gösterilen 52,70 metrekarelik bölüm, ... oğlu 1965 doğumlu ...’ın 1994 yılından beri kullanımındadır. Aynı rapor ve krokide (D) harfi ile gösterilen 65,90 metrekarelik bölüm, ... oğlu 1969 doğumlu ...’ın 1993 yılından beri kullanımındadır. Parselin bu bölümler dışında kalan bölümünün 144/357 hissesi ... oğlu 1969 doğumlu ...’in 1996 yılından beri kullanımındadır. 31/357 hissesi yol olarak kullanılmaktadır. Krokisinde (C) harfi ile gösterilen evin 144/357 hissesi ... oğlu 1969 doğumlu ...’e aittir.” ibaresi yazılmak suretiyle taşınmazın tespit gibi arsa vasfıyla Hazine adına tesciline; 26016 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tespitinin iptaline, taşınmazın beyanlar hanesine “6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Fen bilirkişisinin 06.11.2017 tarihli rapor ve krokisinde (B) harfi ile gösterilen 188,50 metrekarelik bölüm, ... oğlu 1969 doğumlu ...’ın 1993 yılından beri kullanımındadır ve üzerindeki ev kendisine aittir. Aynı rapor ve krokide (C) harfi ile gösterilen 150,20 metrekarelik bölüm, ... oğlu 1967 doğumlu ...’ün 1992 yılından beri kullanımındadır ve üzerindeki ev kendisine aittir. Parselin bu bölümler dışında kalan bölümünün 71/287 hissesi ... oğlu 1968 doğumlu ...’in 2003 yılından beri kullanımındadır. 70/287 hissesi ... oğlu 1971 doğumlu ...’ın 1996 yılından beri kullanımındadır. Krokisinde (E) harfi ile gösterilen evin 71/287 hissesi ... oğlu 1968 doğumlu ...’e, (H) harfi ile gösterilen evin 70/287 hissesi ... oğlu 1971 doğumlu ...’a aittir.” ibaresi yazılmak suretiyle taşınmazın tespit gibi arsa vasfıyla Hazine adına tesciline; aynı rapor ve krokide (L) harfi ile gösterilen 109,00 metrekarelik bölüm yönünden Mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
  yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın