Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/1993 Esas 2019/5001 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1993
Karar No: 2019/5001
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/1993 E. , 2019/5001 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarıda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... ve Hazine tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Geçici 8. maddesine istinaden yapılan tescil harici yerlerin kadastrosu sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 118 ada 16 parsel sayılı 13.481,16 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 1990 yılında ... tarafından imar-ihya edilerek tarım alanına dönüştürüldüğü, 1995 yılında üzerine 1 katlı kargir bina, ahır; 1997 yılında ise 2 adet sera inşa edildiği tutanağın edinme sütununa yazılarak tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Kadastro tespitinden önce davacı ... tarafından davalılar aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tescil davası, davaya konu olan parsel hakkında tutanak düzenlenmiş olması nedeniyle Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesinde, çekişmeli parsel tutanağı ile aktarılan dava dosyası birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 118 ada 16 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile tarla vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 28.06.2018 tarih 2018/2306-4423 Esas, Karar sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verilmiş, onama ilamına karşı davalı Hazine vekili ve davalı ... vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı Hazine vekili ile davalı ... Belediyesi'nin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, davanın öncesinde TMK'nın 713. maddesine dayalı olarak açılan tescil istemine ilişkin olup, davanın niteliği itibariyle yargılama harç ve giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm oluşturulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hükümde harç ve yargılama giderine yönelik olarak düzenlenen 3 ve 4 nolu fıkraların hüküm yerinden çıkartılmasına, yerine 3. fıkra olarak "davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına", 4. fıkra olarak "eksik 1.012,98 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına", ibaresinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekli ile onanmasına karar verilmesi gerekirken yalnızca onandığı anlaşılmış olup, davalı Hazine vekili ile davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin bu nedenlerle kabulü ile Dairemizin 28.06.2018 tarih 2018/2306-4423 Esas, Karar sayılı onama kararının ortadan kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmün yukarıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At