Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2759 Esas 2019/4946 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2759
Karar No: 2019/4946
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2759 E. , 2019/4946 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; “çekişme konusu taşınmaza hangi tarihte mayın döşendiğinin ve kamulaştırma yapılıp yapılmadığının ilgili kurumdan sorulması, kamulaştırma yapılmışsa ve haritası varsa bu haritaların uygulanması, kamulaştırma yapılmamışsa taşınmazın mayınlı saha haline getirildiği tarihten 15-20-25 yıl öncesine ait beşer yıllık evreler halinde üç ayrı dönemde çekilmiş hava fotoğraflarının dosya arasına konulması, yeniden keşif yapılmak suretiyle zilyetliğe dair araştırma yapılması ve hava fotoğrafları üzerinde streoskopik inceleme yaptırılması” gereğine değinilmiştir. Bozma ilamından sonra yapılan yargılama sırasında müdahiller ..., ... ve ..., çekişmeli taşınmazda kendilerinin de hisselerinin olduğunu bildirerek ayrı ayrı davaya katılmışlardır. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacı Hazinenin davasının kabulüne ve çekişmeli 103 ada 36 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Hazine adına tesciline, asli müdahiller ..., ... ve ...'ın davalarının reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve asli müdahil ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye ve nispi temyiz karar harçlarının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At