Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2761 Esas 2019/5028 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2761
Karar No: 2019/5028
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2761 E. , 2019/5028 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Yargıtay bozma ilamında özetle; "tespit dışı bırakılan bir yer kural olarak devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerlerden olup böyle bir yerin idari yoldan Hazine adına tapuya tescil edildiği tarihe kadar 3402 sayılı Yasa'nın 14. ve 17. maddesindeki koşulların gerçekleştiği kanıtlandığı takdirde iptal ve tescile karar verilmesinin mümkün olduğu belirtilerek; dosya kapsamı, tanık ve yerel bilirkişi sözleri ile ziraat bilirkişi raporu dikkate alındığında, fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölüm üzerinde ekonomik amaca uygun şekilde zilyetlik sürdürüldüğü ve dava günü itibariyle davacı taraf yararına 3402 sayılı Yasa'nın 14 ve 17. maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşılmakta ise de, idari yoldan Hazine adına tescil edilen 7087 parsel sayılı taşınmaz, Toplu Konut İdaresine temlik edildikten sonra yapılan imar uygulaması ile bir bölümü hakkında yola ve yeşil alanlara terk işlemleri yapılmış, kalan bölümünde 150 ada 1, 151 ada 1, 152 ada 1, 153 ada 1, 154 ada 1, 7186 ve 7187 sayılı imar parselleri oluşturularak Toplu Konut İdaresi adına tescil edilmiş olduğu halde, çekişmeli (A) bölümünün imar uygulaması sonucu hangi taşınmaz içinde kaldığı araştırılıp haritasında gösterilmemesinin isabetsiz olduğu belirtilerek; fen bilirkişisinden ek rapor alınarak (A) harfi ile gösterilen bölümün imar uygulaması ile oluşan parsellerden hangilerinin kapsamında kaldığı belirlendikten sonra taşınmazın Toplu Konut İdaresine devir sebebi de gözetilerek kamu emlakine dönüşmesi durumunda mülkiyetin tespiti, kamu emlakine dönüşmemesi durumunda ise iptal ve davacı adına tesciline karar verilmesi" gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili ve davalı ... (kapatılan Yusufça Belediyesi yerine) Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 22.02.2019 tarih 2016/7032-2019/1286 Esas ve Karar sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verilmiş, onama ilamına karşı davalı ... Belediyesi vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı ... Belediyesi'nin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; dava TMK'nın 713. maddesine dayalı olarak tescil istemi ile açılmış olup, yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın idari yoldan Hazine adına tescil edilen 7087 parsel sayılı taşınmaz içinde kaldığının anlaşıldığı, ancak yine yargılama sırasında çok sayıda imar parselleri ile yol ve yeşil alan olarak bırakılmak suretiyle imar uygulamasına tabi tutulduğu, davacı adına tespit hükmü kurulan (A2) ve (A4) bölümlerinin de yol ve park alanı olarak yeniden tescil harici bırakılan kısma isabet ettiği, tescil harici olan bu kısımlar hakkındaki davanın da tescil davası niteliğine dönüştüğü, tescil davasının niteliği gereği, anılan bölümlere ilişkin yargılama harç ve giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken davalı ... Belediyesi'nden alınmasına dair hüküm oluşturulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hükümde harç ve yargılama giderine yönelik olarak düzenlenen 2, 3, 4 nolu fıkraların hüküm yerinden çıkartılmasına, yerine 2. fıkra olarak "eksik 1.039.45 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına", 3. fıkra olarak “kabul ve red oranına göre hesaplanan 600,95 TL yargılama giderinin davalı ... Başkanlığından alınarak davacıya ödenmesine, kalan yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına”, 4. fıkra olarak "Davacı lehine AAÜT uyarınca 1500,00 TL vekalet ücretinin davalı ... Başkanlığından alınmasına, yasal hasım olarak davada taraf bulunan davalı ... Belediyesi aleyhine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına" ibaresinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekli ile onanmasına karar verilmesi gerekirken yalnızca onandığı anlaşılmış olup davalı ... Belediyesi vekilinin karar düzeltme isteminin bu nedenlerle kabulü ile Dairemizin 22.02.2019 tarih 2016/7032-2019/1286 Esas ve Karar sayılı onama kararının ortadan kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmün yukarıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At