Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2804 Esas 2019/4970 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2804
Karar No: 2019/4970
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2804 E. , 2019/4970 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : 3402 SY'NIN 41.MD.Sİ UYARINCA YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca re’sen yapılan düzeltme işlemi sonucunda, Diyarbakır ... Mahallesinde bulunan ve tapuda davalı ... ile dava dışı paydaşları adına kayıtlı olan 381 parsel sayılı 90.147,72 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 95.624,35 metrekare yüzölçümlü olarak tapuya tescil edilmiştir. Davacı ..., dava konusu taşınmazda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminden önce, taşınmazdaki 2002/51975 hissesini davalı tarafa sattığını, bilahare taşınmazda 41. madde uyarınca yapılan düzeltme işlemiyle taşınmazın yüzölçümünün arttığını, böylece satışa konu olan hisseye tekabül eden taşınmaz miktarının da arttığını ileri sürerek, aradaki fark olan, taşınmazın 206,00 metrekarelik bölümünün adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve temyiz edenin sıfatına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı fazla yatırılan bakiye nispi temyiz karar harcının temyiz edene iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At