Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2893 Esas 2019/4949 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2893
Karar No: 2019/4949
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2893 E. , 2019/4949 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 142 ada 54 parsel sayılı 1.917,44 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle fındık bahçesi vasfıyla ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., çekişmeli taşınmazın müşterek muristen geldiği ve muris tarafından kendisine vasiyet edildiği iddiasına dayanarak tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında çekişmeli taşınmaz davalı ...’ya satış suretiyle devredilmiş, davacı davasını yeni malike karşı tapu iptal ve tescil davası olarak yöneltmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 142 ada 54 parsel sayılı taşınmazın davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı tarafından, davalı ... aleyhine dava konusu 142 ada 54 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak tapu iptal ve tescil davası açılmış olup, çekişmeli taşınmazın yargılama sırasında davalı ... ’ya satılması nedeni ile HMK’nın 125. maddesi gereğince davacı seçimlik hakkını yeni malik Rabia aleyhine tapu iptal ve tescil davası olarak belirlemiştir. Bu durum karşısında, çekişmeli taşınmazın önceki maliki olan davalı ... ’nın davada taraf sıfatı bulunmadığına ve dolayısıyla mahkemece verilen hükümle davalı ... aleyhine hukuksal bir durum yaratılmadığına göre, davalı ... vekilinin temyiz isteminin hukuki yarar yokluğu nedeniyle REDDİNE, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 01.07.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At