Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/881 Esas 2019/5048 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/881
Karar No: 2019/5048
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/881 E. , 2019/5048 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi süresinde duruşmalı olarak istenmiştir. Yargıtay duruşması için gerekli tebligat giderlerinin ödenmemesi nedeniyle duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildi. İnceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında, ... Mahallesi çalışma alanında bulunan, 398 ada 10 parsel sayılı 9.062,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydı, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... mirasçıları; ... ve müşterekleri adına tespit edilmiş, Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduğundan söz edilerek malik hanesi iptal edilmiştir. Davacı ...'nin müracaatı üzerine kadastro tutanağı mahkemeye devredilmiştir. Kadastro Mahkemesince yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, 398 ada 10 parsel sayılı taşınmazın davacı ... ile kardeşleri Temel ve Yakup Kahveci ile İbrahim Kahveci mirasçıları adına tesciline dair verilen karar Dairemizin 10.03.2014 tarih ve 2014/2452-2270 Esas-Karar sayılı ilamı ile “Asliye Hukuk Mahkemesinde tenkis istemli dava açıldığı, tenkis davalarının görevsizlik kararı ile kadastro mahkemelerine devri gereken davalardan olmadığı açıklanarak, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, kadastronun olağan usullere göre tamamlanması için, dava konusu taşınmazın kadastro tutanak aslının Kadastro Müdürlüğüne iadesine karar verilmesi” gereğine değinilerek bozulmuştur. Kadastro Mahkemesince bozma ilamında işaret edildiği gibi karar verilmiş, Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonunda ise; daha önce mahkemece verilen 2003/91-2005/188 Esas-Karar sayılı kararla dava konusu taşınmaza revizyon gören tapu kaydı hakkında dava konusu taşınmazı da kapsayacak şekilde hüküm kurulduğu gerekçesi ile çekişmeli 398 ada 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At