Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/957 Esas 2019/4985 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/957
Karar No: 2019/4985
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/957 E. , 2019/4985 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın bozulmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... ve diğerleri tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 104 ada 31 parsel sayılı 13827 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... ve arkadaşları adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar ... ve ... irsen intikal, taksim, satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu kaydının iptali ve adlarına tescil istemiyle dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 104 ada 31 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptaline, 1/4'er payının davacı ..., ... ve ... adlarına, 1/16'şar payının (toplamda 1/4 paya tekabül eder) ise ölü davacı ... mirasçıları adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 09.03.2018 tarih 2015/19958-2018/1652 Esas ve Karar sayılı ilamıyla; davacıların, çekişmeli taşınmazın öncesinin kök murisleri ... ve ...'e ait olduğunu, adı geçenlerin ölümü ile kendilerine ve dava dışı yasal mirasçılarına kaldığını ve tüm bu mirasçılar tarafından kullanıldığını belirttikleri halde, kök murislerin terekesine göre üçüncü kişi konumunda olan davalılara karşı kendi adlarına tescil istemiyle tapu iptali ve tescil davası açıp yargılama sırasında da taşınmazlar adlarına tescil edildikten sonra diğer mirasçıların haklarını vereceklerini belirttiklerine ve tereke adına tescil talebinde bulunmadıklarına göre TMK'nın 701 ve 702. maddeleri gereğince el birliği mülkiyetine tabi taşınmazlar üzerinde mirasçıların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin payı taşınmazın tamamı üzerinde söz konusu olduğundan ancak tereke adına (kök murisin tüm mirasçıları adına tescili istemiyle) dava açılabilecekleri göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabul kararı verilmesinin isabetsiz olduğu belirtilerek hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma ilamına karşı davacılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Çekişmeli taşınmazların öncesinde davacıların kök murisleri ... ve ...'e ait iken ölümüyle tüm mirasçılarına kaldığı, davacılar ... (kök muris ...'in oğlu), ...(kök muris ...'in oğlu), ... (kök muris ...'nin oğlu) ve ... (kök muris ...'nin oğlu) tarafından adlarına tescil istemiyle eldeki davayı açmışladır. Adı geçen kök murislerin davacılar dışındaki diğer mirasçılarının açılan davaya muvafakat ettiklerine dair beyanlarını kimlikleri tespit edilmiş olarak dosya arasına alındığı, yada davacılar vekiline vekaletname vermek suretiyle muvafakat ettikleri, yapılan keşif alınan beyanlara göre davacılar lehine zilyetlik koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken dosyada bulunan muvafakat beyanlarının gözden kaçırılmak suretiyle maddi hataya dayalı olarak yazılı şekilde bozulmasına karar verildiği anlaşılmakla davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 09.03.2018 tarih 2015/19958-2018/1652 Esas ve Karar sayılı bozma ilamının ortadan kaldırılmasına, usul ve yasaya uygun bulunan yerel mahkeme hükmünün ONANMASINA, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At