Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/11190 Esas 2015/2444 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/11190
Karar No: 2015/2444
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/11190 E.  ,  2015/2444 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Camını kırarak girdikleri araçta yakınanın ön kolçak altına koyduğu ve sanıkların ancak aramayla bularak haksız olarak ele geçirdikleri anahtar ile aracı çalıştırarak çaldıkları olayda ; lehe yasa değerlendirmesi sırasında 5237 sayılı yasanın 142/2-d maddesi ile yapılan kıyas ve gerekçedeki ifadeler ile çalınan aracın değeri sebebi ile 5237 sayılı yasanın 61.maddesi uyarınca alt sınırdan ayrılması gerekliliği ve eylemin gece olup anılan yasanın 143.maddesi ile de uygulama yapılacağı hususları gözönüne alındığında;sanıkların eyleminin 765 sayılı yasanın 493/1-2 ve son maddelerine uyduğu halde 493/1.maddeden uygulama yapılması, sonuç ceza sanıklar lehine olduğundan ve karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  CMK'nın 324/4 maddesine 6352 sayılı Kanunun 100. maddesiyle eklenen değişiklik uyarınca Yargılama gideri olarak hesaplanan 20,00 TL'den her bir sanığın payına düşen miktarın, terkin edilecek miktar olan 20 TL'nin altında kaldığının anlaşılması karşısında, yargılama giderinin hazineye yükletilmesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... müdafii ile sanık ...'ın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümden yargılama giderlerine ilişkin kısmın çıkartılarak yerine '' yargılama gideri olarak hesaplanan 20,00 TL'nin, CMK'nın 324/4 maddesine 6352 sayılı Kanunun 100. maddesiyle eklenen değişiklik doğrultusunda hazineye yükletilmesine'' cümlesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın