Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1594 Esas 2015/2503 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1594
Karar No: 2015/2503
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1594 E.  ,  2015/2503 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Asayiş Hazırlık 2008/140 nolu 22/01/2008 tarihli fezlekenin akıbeti araştırılarak kamu davası açılmış ise ilgili dosya getirtilerek her iki dosyadaki deliller bir bütün halinde değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı biçimde uygulama yapılması,
  Kabule göre de;
  2-Katılanın evinin önüne parkettiği suça konu aracını gece saat 01:00 sıralarında yerinde gördüğünü, sabah saat 6:30 sıralarında ise aracının çalındığını farkettiğini beyan etmesi karşısında, UYAP sorgulamasında suç tarihinde güneşin 06.59 da doğduğu, TCK nın 6/1-e maddesine göre saat 05.59 ye kadar olan zaman diliminin gece olarak kabul edilmesi gerektiği, atılı suçun gece sayılan vakitte gerçekleştiğinin kesin olarak belli olmaması nedeniyle, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince eylemin gündüz vakti işlendiğinin kabulü ile hüküm kurulması gerekirken, atılı suçtan kurulan hükümde TCK'nın 143. maddesi uyarınca artırım yapılmak suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,
  3-Yargılama gideri olan 38 TL'nin sanık sayısına bölündüğünde 6183 sayılı Kanunun 106/1. maddesinde belirlenen 20 TL'den az olması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK'nın 324/4 maddesi gereğince Devlet Hazinesine yükletilmesi yerine sanıklardan tahsiline karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'ın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın