Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/1812 Esas 2015/2459 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1812
Karar No: 2015/2459
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/1812 E.  ,  2015/2459 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Mala zarar verme suçundan temel cezanın belirlenmesi sırasında uygulama maddesinin “TCK'nın 151/1. maddesi” yerine “TCK'nın 116/4.maddesi” olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiştir.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-Müştekinin olay günü saat 20:00 sıralarında evden ayrılıp 22.45’te geri döndüğünde hırsızlık suçunun işlendiğini beyan ettiği ve 21.05.2007 tarihinde güneşin yaz saati uygulamasına göre saat 19.53 'te battığının anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCK’nın 6/1-e maddesindeki gece sayılan zaman diliminde işlendiği sabit olmadığı halde, anılan Yasanın 143. maddesi gereğince uygulama yapılarak sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi,
  2- ) Kasten işlemiş olduğu suçlardan hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinin “a, b, c, d, e” bendinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hırsızlık suçundan kurulan hüküm fıkrasından, 5237 sayılı TCK'nın 143. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısım çıkarılarak, aynı Yasanın 142/1-b, 62/1. maddeleri
  uyarınca sanık hakkında belirlenen sonuç cezanın "2 yıl hapis cezasına" indirilmesi ve hükümlerden 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkarılarak yerine "Kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin "a,b,c,d,e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmalsına" tümcesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın