Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/2983 Esas 2015/2483 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2983
Karar No: 2015/2483
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/2983 E.  ,  2015/2483 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal
  HÜKÜM : Mahkumiyet ve beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Suça sürüklenen çocuk ...'in müşteki ...'a yönelik hırsızlık ile müşteki Seaş'a yönelik işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin yapılan incelemesinde;
  Hükmolunan cezaların türü ve miktarına göre, 1412 sayılı CMUK’nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 305/1.maddesi gereğince hükmün temyizi olanaklı bulunmadığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk müdafii, o yer Cumhuriyet Savcısı ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz isteminin tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
  2-Sanık ...'in müşteki ...'a yönelik hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçları ile suça sürüklenen çocuk ...'in müşteki ...'a yönelik konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan beraat hükümlerinin yapılan incelemesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, o yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedeni yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun ve de takdire dayalı bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
  3-Sanık ... ile suça sürüklenen çocuk ...'in müşteki SEAŞ'a yönelik hırsızlık suçları ile sanık ...'in müşteki SEAŞ'a yönelik işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin yapılan incelemesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık ve suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-Sanık ve suça sürüklenen çocuğun tüm aşamalardaki beyanları itibariyle eylemin gece vakti işlendiğinin anlaşılması karşısında; haklarında hırsızlık suçu için 5237 sayılı TCK'nın 143 ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu içinse aynı Yasanın 116/4. maddelerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2-İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanık ... hakkında 5237 sayılı TCK'nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması,
  3-Sanık ve suça sürüklenen çocuğun müşteki Seaş'tan 400 kg koruyucu demir ve aliminyum kablo çaldıkları, daha sonra yakalandıklarında suça konu eşyaları aldıkları yeri söyleyerek soruşturma aşamasında iadeyi sağladıklarının anlaşılması karşısında; haklarında 5237 sayılı TCK'nın 168/1. maddesinin uygulanma koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  3-Kasten işlemiş olduğu suçlar için hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanık ...'in, 5237 sayılı TCK’nın 53/1.maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
  4-Sanık ... hakkında 5237 sayılı TCK'nın 63. maddesi uyarınca şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin kararda belirtilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ..., suça sürüklenen çocuk ... müdafii ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın