Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/4688 Esas 2015/2440 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4688
Karar No: 2015/2440
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/4688 E.  ,  2015/2440 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  I-Suça sürüklenen çocuk hakkında mala karar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
  Hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre; 21/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanunun 3-B maddesiyle değişik 1412 sayılı CMUK’nun 305/1. maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi olanaklı olmadığından suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 317.maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
  II-Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık Suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir. 
  Ancak;
  Suç tarihinde suçun işlendiği Güneşin saat 20.30'de battığı, müştekinin beyanlarından suçun saat 20.30 ile 22.30 arasında işlendiğinin anlaşıldığı ve suç saatine ilişkin başka bir belirlemenin de yapılamadığının anlaşılması karşısında, suçun 5237 sayılı yasanın 6/1-e maddesindeki gece vaktinin tanımına göre, gündüzden sayılan zaman diliminde gerçekleştirme ihtimali göz ardı edilip, TCK'nın 143/1. maddesi gereğince uygulama yapılmak suretiyle fazla ceza tayini,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedenleri ve tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasından; TCK'nın 143. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısmın çıkartılarak, sanığa tayin edilen
  yıllık temel ceza üzerinden etkin pişmanlığın uygulandığı fıkradaki “10 ay 20” gün hapis cezasının 8 ay hapis cezası ve yaş küçüklüğünün uygulandığı fıkradaki “7 ay 3 gün” hapis cezasının 5 ay 10 gün hapis cezası olarak ve ''seçenek yaptırıma çevirme fıkrasındaki 4620 TL adli para cezasının 3200 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' şeklinde düzeltilmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  II-Sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Müştekinin beyanlarından suçun saat 20.30 ile 22.30 arasında işlendiğinin anlaşıldığı ve suç saatine ilişkin başka bir belirlemenin de yapılamadığı suç tarihinde güneşin batış saatinin 20.30 olduğu ve TCK'nın kabul ettiği gece sayılan zaman dilimi başlangıç saatinin 21.30 olduğunun anlaşılması karşısında, eylemin gece vakti işlendiğini gösterir delil bulunmadığı halde sanık hakkında 5237 sayılı yasanın 116/4.maddesi ile hüküm kurulması
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen ... müdafiinin temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın