Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/761 Esas 2015/2526 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/761
Karar No: 2015/2526
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/761 E.  ,  2015/2526 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  I- Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçundan Kurulan Hükmün İncelenmesinde:
  5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesi kapsamında verilen kararların temyizi olanaklı bulunmayıp aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itirazı olanaklı kararlardan olduğu ve 5271 sayılı CMK'nın 264/1. maddesi uyarınca yasa yoluna başvuruda ve mercide yanılmanın sanığın haklarını ortadan kaldırmayacağının anlaşılması karşısında; 5271 sayılı Yasanın 264/2. maddesi uyarınca itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye mahkemesince iletilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE,
  II-Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarından Kurulan Hükümlerin İncelenmesinde:
  Sanığın aşamalarda suçları kabul etmediğine ilişkin savunmasının aksine, yüklenen suçu işlediğini gösterir, aralarında husumet bulunduğunu iddia ettiği katılan ... ve tanık ...'un (sonradan geri aldığı) suç atma niteliğindeki anlatımları dışında, mahkumiyetine yeterli, yasal ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine, hükümlülüğüne karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'un temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın