Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/9232 Esas 2015/2479 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9232
Karar No: 2015/2479
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/9232 E.  ,  2015/2479 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Suça sürüklenen çocuğun mala zarar verme suçundan kurulan hükmün yapılan incelemesinde;
  Hükmolunan cezanın türü ve miktarına göre, 1412 sayılı CMUK’nın 5219 sayılı Yasa ile değişik 305/1.maddesi gereğince hükmün temyizi olanaklı bulunmadığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz isteminin tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,
  2-Suça sürüklenen çocuğun hırsızlık suçundan kurulan hükmün yapılan incelemesinde;
  Sanığın müşteki ...'ın müdürlüğünü yaptığı dershaneye girerek kütüphaneden projeksiyon cihazı ile kantinden yazar kasadan 450 TL para ile 2 kg çay aldığı, daha sonra hizmetli olarak görev yapan müşteki ...'nun güvenlik odasındaki önlüğünden cep telefonu aldığı, cep telefonu ile çalınan diğer eşyaların niteliği ve bulunma şekilleri itibariyle farklı kişilere ait olduğunun bilinebileceği, bu nedenle tek bir fiilden bahsedilemeyeceği, iki hırsızlık suçundan sanığın cezalandırılması gerektiği ve sanığın başka suçtan yakalandığında bu suçunu da söyleyip dershane kütüphanesinden aldığı projeksiyon aletini emaneten bıraktığı kişiyi söyleyip, soruşturma aşamasında bu suça ilişkin kısmi iadeyi sağladığı ve bu suç yönünden müştekinin kısmi iadeye rızasının olup-olmadığı tespit edilerek sonucuna göre; 5237 sayılı TCK'nın 168/4. maddesinin uygulanması gerekebilir ise de; atıfet kuralı uyarınca Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.03.2008 gün ve 2008/6-47 esas,2008/43 sayılı kararı ışığında, sanığın yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkacak sonuçtan ikinci kez yararlandırılmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin sakatlanmasına yol açacağı değerlendirildiğinden, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  6183 sayılı Kanunun 106/1. maddesinde belirlenen 20 TL’den az gerçekleşen yargılama masrafının, 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK'nın 324/4 maddesi gereğince devlet hazinesine yüklenmesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA,bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “ yargılama giderlerine” ilişkin bölüm çıkartılarak, yerine "Toplam 9 TL yargılama giderinin 6183 sayılı Kanunun 106/1. maddesinde belirlenen 20 TL’den az olması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK'nın 324/4 maddesi gereğince devlet hazinesine yüklenmesine” cümlesi yazılmak suretiyle,eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  3-Suça sürüklenen çocuğun işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükmün yapılan incelemesinde;
  Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK'nın 116/2-4, 31/3. maddesine uyan suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasanın 66/1-e, 66/2 maddesinde öngörülen 5 yıl 4 aylık zamanaşımının, kararın verildiği 30.12.2009 tarihi ile inceleme tarihi arasında geçmiş bulunması
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın