Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/22272 Esas 2017/1494 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/22272
Karar No: 2017/1494
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2014/22272 E.  ,  2017/1494 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili; müvekkilinin .... İcra Müdürlüğü'nün 2011/177 esas sayılı takip dosyası ile davalılardan ... ile dava dışı ... aleyhine icra takibi başlattığını, borçlular aleyhine yapılan takibin kesinleştiğini, icra takibinde borçluların gayrimenkullerinin haczi için .... Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldığını, borçlular adına gayrimenkul kaydına rastlanamadığından bildirildiğini, borçluların menkul mallarının haczi için borçluların ikamet ettikleri .... köyüne gidildiğini, borçluların hacze kabil hiçbir menkul malına rastlanılmadığını, borçlular hakkında yapılan takip neticesinde borçluların borç ödemeden aciz durumda olduklarının saptandığını, davalıların kötüniyetli olduğunu, kötüniyetle adlarına kayıtlı gayrımenkulü devrettiğini, davalıların müvekkiline olan borcunu ödememek ve zarar vermek kastı ile kötü niyetle muvazaa işlemi yaptıklarını, taşınmazların gerçek değerinin tapuda gösterilen değerlerin katbe kat üstünde olduğunu, borçluların takip konusu borcu ödeyecek mal varlıklarının bulunmadığından bahisle, 136.785,65 TL ve ferileri kadar alacaklarından dolayı davalılar arasında yapılan tasarrufların İİK'nun 277 ve maddeleri gereğince iptallerine, karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili cevap dilekçesinde: Dava edilen iki taşınmazın müvekkilince diğer davalı .....'na satıldığını, bu taşınmaz nedeni ile müvekkilinin bir hakkı kalmadığını, müvekkilinin iki adet taşınmazını eşinin.... Şubesinden almış olduğu kredi nedeni ile bu bankaya ipotek verdiğini, adı geçen bankanın borçlarını müvekkilinin eşinin zamanında ödeyemediğini ve bankanın kendilerini sıkıştırması sonucunda bu borçları ödeyebilmek için dava konusu taşınmazını satışa çıkarttığını ve davalının talip olması üzerine taşınmazların davalıya geçer fiyattan satıldığını, davalı ... ile 20 Mayıs tarihinde zeytinliğin 70.000 TL karşılığında satışı için anlaşıldığını, bu tarihte taşınmaz satışına dair sözleşmenin tanzim edildiğini, 1.000 TL kaparo alınarak sözleşmenin ... ile ... huzurunda imzalandığını, satışın yapılacağı gün ipotek borcunun davalı ... tarafından Ziraat Bankasına ödendiğini, bankanın ipoteği kaldırdığını, satışın davalıya yapıldığını, anlaşılan satış bedelinden kalan bakiye rakamı müvekkiline aynı anda ödediğini, taşınmazların satışının gerçek satış olduğunu, müvekkilince kaçırılan bir mal olmadığını, aksine banka borçlarının satılan taşınmazların satış bedelinden ödendiğini, ödemeleri de alıcı tarafın yaptığını, müvekkilinin davacının borçlarından kurtulmak için bu taşınmazı kaçırmadığını, aksine taşınmazı geçer fiyattan davalıya satarak taşınmazı nedeniyle alınan kredinin borçlarını ödediğini, müvekkilinin davacının icra takibi gelene kadar da davacıya bir borcu olduğunu dahi bilmediğinden bahisle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili cevap dilekçesinde: diğer davalı ya da davalının eşi ile bir yakınlığı, akrabalığı ve başka bir ilişkisinin olmadığını, borçlunun ya da eşinin mali durumunu bilmediğini, müvekkilinin davaya konu taşınmazın satılık olduğunu, satıcının .....Bankasına kredi ipotek borcu olduğunu, taşınmazın bu borç nedeni ile bankaya ipotekli olduğunu, satıcının ipotek borcunu ödemek için taşınmazını satacağını muhtar olarak tanıdığı kişiden duyduğunu, taşınmazı beğenince pazarlık yaparak taşınmazı makul bir fiyattan satın aldığını, davacının müvekkiline atfettiği iddiaların gerçek dışı olduğunu, beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, borçlunun hacze kabil malının bulunmaması halinde durumu tespit eden haciz zaptı, geçici aciz belgesi niteliğinde kabul edilebilir. Yapılan keşif incelemesi ve sunulan bilirkişi raporuna göre taşınmazların resmi satış sözleşmesinde belirlenen değerinin gerçek değerlerine yakın olduğu, taşınmazların fiilen davalı borçlu tarafından kullanılmaya devam edildiğine dair bir delil bulunmaması, diğer davalının taşınmazları alabilecek mali gücü olması, bankaca sunulan belgelere göre davalının taşınmazlar üzerindeki ipotekleri borcu ödeyerek kaldırdığı, taraflar arasında yakınlık ilişkisi bulunduğunun veya davalı borçlunun davacı alacaklıya olan borcunu davalı ...'nun bildiğinin kanıtlanamadığı kanaatiyle davalının alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla tasarrufta bulunduğu ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiş olup, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At