Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/22338 Esas 2017/1495 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/22338
Karar No: 2017/1495
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2014/22338 E.  ,  2017/1495 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  .

  Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın görevsizlik sebebi ile reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davacı kurumda ..... sicil sayılı dosyada işlem gören davalı ...'un ortağı olduğu işyeri prim borçlarının ödenmemesi üzerine Müdürlüğün 2006/ 23717 ve 2006/023718 Takip dosyası ile icra takibine geçildiğini, davalı borçlunun ortağı olduğu şirkete 2006 yılından itibaren muhtelif tarih ve sayılı pek çok ödeme emri gönderildiğini ve tamamının şirkete tebliğ edildiğini, söz konusu limited şirketin kurumlarına mal beyanı ile bildirdiği ve kurumlarınca araştırılmak suretiyle öğrenilen tüm mal varlığının üzerinde kurum haczinden önce muhtelif icra dairelerince koyulmuş hacizler bulunduğunu kaldı ki; .....arası Nakliyat Tic. Ltd. Şti'nin kurumlarınca 23/12/2013 tarih itibariyle icra takibine konu olan borç aslı 483.77183.-TL, gecikme faizi yaklaşık 667.644,01.-TL olduğunu şirket mal varlığından kurum alacaklarının tahsil imkanı bulunmadığını, Yapılandırılan prim borçlarının şirket tarafından ödenmemesi ve şirketin borca batık olduğunun tespiti üzerine davalı ... aleyhine kurumlarınca takibe geçildiğini, söz konusu şirketin davacı kuruma olan borçlarından davalı ...'da şirketle birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğunu, davalı ...'un davacı kuruma borçlu olduğu ve adına takip başlatıldığı dönemde rayiç değeri yaklaşık 2.000.000,00 TL (iki milyon Türk Lirası) olan ... ili ... ilçesi, ... köyü Pafta no: H21B20 DIA Ada no: 1; Parsel no: 9'da kayıtlı villa imarlı taşınmazını 19/08/2008 tarihinde diğer davalı ...'e 81.000 TL gibi komik sayılabilecek bir bedelle sattığı öğrenildiğini bu sayede davalı ..., üzerinde haczi kabil menkul ve gayrimenkul mal bırakmayarak borçlarını ödemekten muvazaalı yollarla kurtulmaya çalışmakta olduğunu, yine aynı davalılar aleyhine ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/ 259
  Esasa kayıtlı bir başka tasarrufun iptali davası da sürdüğünü, Aktin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler, bağışlama hükmünde olup İ.İ.K.md. 278 fıkra 3 bent 2 atfıyla 278/ f:1 gereğince batıl olduğunu davalı ... üzerinde hacze kabil menkul ve gayrimenkul mal bırakmayarak borçlarını ödemeden kurtulmaya çalıştığını taşınmazın satış bedeli olarak gösterilen bedel dikkate alındığında, satış bedelinin sırf alacaklılardan mal kaçırmak kastı ile yapıldığı açıkça anlaşılacağını yine gayrimenkulün devrinin, Müdürlükçe borçlu olarak .....'a ödeme emirleri gönderildikten sonra gerçekleşmesi de satışın mal kaçırmaya yönelik muvazaalı bir işlem olduğunu ortaya koyduğunu, müvekkilinin alacağının herhangi biri garanti altında bulunmadığından iptalini talep ettikleri 19/08/2008 tarihli tasarruf işlemine konu gayrimenkul üzerine ihtiyati Haciz konulmasına karar verilmesini talep ettiklerini belirterek özetle; ... ili ... ilçesi, ... köyü Pafta No: H21B20 DIA, Ada No: 1, Parsel no: 9'da kayıtlı villa imarlı taşınmazın tapu kaydı üzerine davalı borçludan alacaklarının yasal teminatını teşkil etmesi ve alacaklarının imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsilini teminen İhtiyati Haciz Kararı verilmesini ayrıca söz konusu villa imarlı taşınmazın davalılardan ...'e devir ve temlikine ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 5510 sayılı yasaya dayandığı, 5510 sayılı Kanun’un 88.maddesi uyarınca Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 Sayılı Kanun’un uygulanması gerektiği, davaya bakma görevinin ... İş Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi uyarınca davacıdan harç alınmamasına, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At