Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/16175 Esas 2017/1490 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/16175
Karar No: 2017/1490
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2015/16175 E.  ,  2017/1490 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-
  Davacı vekili dilekçesinde; dava dışı .... Tur. Taş. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olan.... plakalı aracın kaza yapması sonucu oluşan hasar nedeniyle ....yetkili servisi olan müvekkili şirkete getirerek aracın kazadan kaynaklı hasarının giderilmesi için tüm bakım ve tamir işlemlerini müvekkili yetkili servis tarafından yapılarak şirkete fatura düzenlendiğini, bunun üzerine dava dışı şirketin davalı ... Şirketi'ne 29/01/2014 tarih 83.646,96.-TL bedelli yansıtma faturası ile tüm gerekli evrakları göndererek 30/01/2014 tarihinde alacağın temliki sözleşmesi ile davalı ... şirketinden olan sigorta ve poliçeden kaynaklı alacakları ile 29/01/2014 tarihli faturadan kaynaklanan tüm hak ve alacaklarını müvekkili şirkete temlik ettiğini, müvekkili şirketin çalışanı olan ....'ın dava dışı şirketin yetkilisi .... tarafından .... 10. Noterliğinin 31/01/2014 ve 25456 yevmiye nosu ile aracın hasara uğraması nedeniyle tahakkuk edecek tüm sigorta bedellerini mali mesuliyet ve kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı bulunan davalı ... şirketinden tahsil etmeye yetkili kılındığını, müvekkilinin hem noter ile ihtar göndermesi ve telefonlarla da defalarca başvurmasına rağmen davalı ... şirketinin hiçbir ödeme yapmadığı gibi herhangi bir cevapta alamadıklarını, bunun üzerine .... 7. İcra Müdürlüğünün 2014/6195 esas sayılı dosyası ile icra takibine giriştiklerini ödeme emrinin
  tebliği üzerine davalı şirketin 01/07/2014 tarihli itiraz dilekçesi ile müvekkili şirketin asaleten davalı ... şirketi aleyhine icra takibi yapma hak ve yetkisi bulunmadığının iddiası ile kötü niyetli olarak takibe itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, haksız itirazın iptaline takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili dilekçesinde; dava dışı.... Tur...A.Ş'nin .... Sigorta... Ltd. Şti acenteliği vasıtasıyla davalı müvekkili sigorta şirketine yaptırdığı muhtelif sigorta poliçelerinden dolayı müvekkili sigorta şirketinin 13.403,10.-TL sigorta poliçeleri bakiye prim alacağının mevcut olduğunu, sigorta poliçeleri bakiye prim alacağının davacının 83.646,96.-TL.....plakalı aracın yapılmış tamir bedeli fatura alacağı talebinden takas ve mahsup ettiklerini, işbu sigorta poliçesi ile alacağına isabet eden harcın ikmal edildiğini, davacının beyan ve iddia ettiği 83.646,96.-TL... ... plakalı vasıtanın hasar tamir bedelinden davalı müvekkili sigorta şirketinin 13.403,140.-TL sigorta poliçeleri bakiye prim alacağının takas mahsubu sonucunda 70.243,86.-TL'sini sulhen ödemeyi davacıya teklif ettiklerini sulh teklifi ile resen tespit edilecek sair hususlar da göz önüne alınarak gerekli karara itiraz ettiklerini savunmuştur.
  Mahkemece; taraflar arasında 83.646,96.-TL alacağın ihtilafsız oluşu ve davalının da takas mahsup savunması kapsamında davacıdan alacaklı olduğunu usulüne uygun delillerle ispatlayamayışı göz önünde bulundurularak, icra takip tarihi itibariyle davacının davalıdan 83.646,96.-TL asıl alacak ve taleple bağlı kalınarak 296,20.-TL de işlemiş faiz olmak üzere toplam 83.943,16.-TL alacaklı bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmış, davacının takipteki ihtar masrafına ilişkin talebi hesaplamaya dahil edilmemiş, yargılama masrafı olarak değerlendirilmiş ve davanın belirtilen miktarlar yönünden kısmen kabulüne, davalı borçlunun itirazının kısmen iptaline karar verilmiş, ayrıca alacağın likit nitelikte oluşu da gözetilerek, davacı yararına icra inkar tazminatına hükmolunmuş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
  2-Mahkemece asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de; alacak likit olmadığından davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmayıp bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı HMK'nın geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nın 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hüküm fıkrasının icra inkar tazminatı ödenmesine ilişkin “asıl alacağın takdiren %20'si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklindeki 1.bendin 5.fıkrasının hükümden çıkartılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At