Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4544 Esas 2017/10321 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4544
Karar No: 2017/10321
Karar Tarihi: 09.11.2017


17. Hukuk Dairesi         2015/4544 E.  ,  2017/10321 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve işleteni olan otobüsün, davacıların yaya olan davacıların desteklerine çarparak ölümüne neden olduğunu kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek her bir davacı için 50.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalılar vekili, kusur durumuna itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;davacı ... için 20.000,00 TL diğer davacılar için 10.000,00'er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur
  oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde (TBK 56.) B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalılar vekilinin ve davacılar vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 822,60 TL fazla alınan harcın temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 2.561,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 9.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın