Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4545 Esas 2017/10332 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4545
Karar No: 2017/10332
Karar Tarihi: 09.11.2017


17. Hukuk Dairesi         2015/4545 E.  ,  2017/10332 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki, davalı ... şirketine trafik sigortalı araçta yolcu olan davacının yaşanan tek taraflı trafik kazasında yaralandığını, kazanın davalı tarafın tam kusurundan kaynaklandığını belirterek poliçe limiti ile sınırlı olarak 1.000,00 TL maddi ve 30.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini arttırmıştır.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile; davalı ...yönünden açılan davanın feragat nedeni ile reddine, 15.08.2014 tarihli ıslah dilekçesi doğrultusunda 251.136,07 TL maddi tazminatın, 1.000,00 TL'sinin kaza tarihi olan 23.08.2011 tarihinden itibaren geri kalan 250.136,07 TL'sinin ise ıslah tarihi olan 15.08.2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı...'dan alınarak davacıya verilmesine,15.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23.08.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde (TBK 56.) B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 12.865,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'dan alınmasına 9.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın