Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4547 Esas 2017/10318 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4547
Karar No: 2017/10318
Karar Tarihi: 09.11.2017


17. Hukuk Dairesi         2015/4547 E.  ,  2017/10318 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili, motorsikletiyle seyir halinde olan davacıya plakası tespit edilemeyen aracın çarpıp kaçması sonucu oluşan kazada davacının sakatlandığını, kazada davacının kusurunun bulunmadığını belirterek 2000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 85.609,00TL nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararların tazmini amacıyla açılan maddi tazminat istemine ilişkindir.
  Borçlar Kanunu'nun 44/1. maddesi hükmüne göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim, tazminat miktarını hafifletebilir.
  Eldeki davada davacı tıbbi raporlara göre motorsiklet sürücüsünün beden travması ve kafa travması nedeni ile yaralandığı anlaşılmıştır.
  Gerekçeli kararda, desteğin motosiklete kasksız olarak binip binmediği ve bindi ise bu durumun davacının yaralanmasına etkisi ve BK 44. Maddesi uyarınca tazminattan müterafik kusur nedeni ile indirim yapılıp yapılamayacağı tartışılması gerekirken, bu hususlar ... denetimine elverişli olacak şekilde tartışılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamış bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın