Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/4576 Esas 2017/10320 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4576
Karar No: 2017/10320
Karar Tarihi: 09.11.2017


17. Hukuk Dairesi         2015/4576 E.  ,  2017/10320 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili asıl dava dosyasında, davacının sevk ve idaresindeki araç ile davalıların sürücüsü ve işleteni olan aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada davacının sakatlandığını, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek 50.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek ticari faizi, 50.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini; aynı nedenlerle davalı tarafa ait trafik ... şirketinden 105.127,18 TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiş iken; asıl davada ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini yükseltmiştir.
  Davalı ... Ltd Şti. Cevap dilekçesi sunmamış olup; diğer davalılar ve vekilleri davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;50.000,00 maddi tazminatın kaza tarihi olan 19/05/2011 tarihinden. 55.127,51 TL'nin ıslah tarihi olan 14/04/2014 tarihinden itibaren işleyecek (... şirketi açısından temerrüt tarihi olan 21/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere) yasal faizi ile birlikte (... şirketinin sorumluluğu poliçe limitleri ilesınırlı olmak kaydıyla) davalılardan müteselsilen alınmasına, 10.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 19/05/2011 tarihinden itibaren ... şirketi dışındaki davalılardan yasal faizi ile birlikte
  müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
  1-Davacı vekili, dava dilekçesinde ve ıslah dilekçesinde olay tarihinden işleyecek ticari faiz ile tahsil talebinde bulunmuş mahkemece, araç ticari kamyon olmasına karşın yasal faize hükmedildiği gibi ıslah edilen kısım ayrılmak sureti ile yasal faize hükmedilmiştir. O halde mahkemece ... şirketi açısından temerrüt tarihinden diğer davalılar açısından kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faize hükmedilmelidir.
  2-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
  Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatın bir miktar az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 09.11.2017gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın