Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/8015 Esas 2017/1487 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8015
Karar No: 2017/1487
Karar Tarihi: 15.02.2017


17. Hukuk Dairesi         2016/8015 E.  ,  2017/1487 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve .... Sigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  -K A R A R-

  Davacı vekili dava dilekçesinde davalı ...'in maliki, ...'ın sürücüsü olduğu ..... plakalı aracın, 06.04.2012 tarihinde müvekkil sigorta şirketine kasko sigortalı .... plakalı araca çarpmak suretiyle hasarına sebebiyet verdiğini, trafik kazası tespit tutanağına göre .... plakalı aracı kullanan sürücünün, park halindeki araçlara çarpma kusurunu işlediğinden %100 kusurlu olduğunu, bu trafik kazası nedeniyle sigorta şirketlerine kasko sigortalı araçta 32.250,00 TL'lik hasarın meydana geldiğini ve ödendiğini, tespit edilen bu hasar miktarından 18.020,00 TL sovtaj tahsilatı düşülünce 14.230,00 TL'lik zararlarının oluştuğunu, bu zararlarının T.T.K. 1301. maddesine göre sigortalısının haklarına halef olarak rücuen talep ettiğini, Sigorta Şirketlerinin Birbirlerine Olan Rücu Taleplerinin Hızlandırılması Hakkındaki Protokol hükümlerine göre; .....sigortalı araca çarpan ..... plakalı aracın trafik sigortasını tanzim eden davalı ... şirketine yazılı başvuru yapılmış olmasına rağmen, ekteki mail çıktısından da görüleceği üzere davalı ... şirketi tarafından talep reddedilerek, ödeme yapılmadığından, Protokolün V.maddesine göre davalı ... şirketinden ticari faizin beş puan fazlasıyla tahsiline karar verilmesi gerektiğinden bahisle fazlaya dair talep ve dava haklarını saklı tutarak; ödedikleri miktardan şimdilik 14.200,00 TL'nın; ödeme tarihi olan 15.05.2012 tarihinden itibaren (davalılardan .... yönünden ekteki protokolün 5. maddesi gereğince ticari faizin 5 puan fazlasıyla birlikte), diğer davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ... şirketi cevap dilekçesinde; .... plaka sayılı aracın müvekkilli şirket nezdinde Trafik Sigorta Poliçesi ile trafik kazalarına karşı sigortalı olduğunu, araç sürücüsünün kusur oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduklarını, ancak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları A.3-j. Maddesi gereğince sigortalının, sigortalı aracın çalındığını Savcılığı ihbar ettiğinden, bu zararın sigorta teminatı dışında kaldığından bahisle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; Müvekkilinin aracı ile kuaföre gittiğini, aracını kuaför salonunun yanında yol kenarına bıraktığını, bu esnada sonradan isminin ..... olduğunu öğrendiği şahsın, aracı hareket ettirmesi üzerine müvekkilim, bu şahsı tanımadığı için arkasından yetişmeye çalıştığı ancak yetişemediği ve gitmesine mani olamadığını müvekkilinin aracının çalınmasında hiçbir kusurunun bulunmadığını, aracın kontak anahtarını "...." isimli şahsa verdiğini ve otoparkçı geldiğinde aracı teslim etmesinin istendiğini, kontak anahtarının nasıl ve ne şekilde aracı çalan kişi tarafından ele geçirildiğini bilinmediğini, bu nedenle müvekkiline, aracın çalınması konusunda kusur izafe edilmesinin mümkün olmadığını, zarara ilişkin fatura ibraz edilmediğinin, hasar miktarına itiraz ettiklerini beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... herhangi bir cevap vermemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davalı ... şirketi ile malikin, aracın .... tarafından çalındığı ve sigortanın sorumlu olmadığı iddiası, Asliye Ceza Mahkemesinde ....'in görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı ve suçunun bu şekilde sabit olduğu dikkate alınarak kabul görmemiş ve bu kazanın sigorta kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır. Bu zararı sigortalısına ödeyen davacı kasko sigorta şirketi TTK 'nun 1301. maddesi gereğince zarar görenin halefi olarak, zararı araç sürücüsü ile malik/işleteninde KTK' nun 3, 84. ve 85. maddeleri, ZMMS poliçesi nedeniyle davalı ... şirketinde ise, aynı yasanın 99. maddesi gereğince talep edebileceği, ayrıca dava tarihinden önce sigorta şirketine, ''Sigorta Şirketlerinin Birbirlerine olan Rücu Taleplerinin Hızlandırılması Hakkındaki Protokolün 5. maddesine göre'' başvurduğu halde ödeme yapılmaması nedeniyle de, ticari faizin beş puan artırılarak talep edileceği hükmü de nazara alınarak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve .... Sigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranlarının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ..., ..... Sigorta AŞ vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 697,80 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... ve Allianz Sigorta AŞ'den alınmasına 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At