Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1236 Esas 2015/1461 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1236
Karar No: 2015/1461
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1236 E.  ,  2015/1461 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
  1- Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
  Hakaret eyleminin, revirden çıktıktan sonra da işlendiğinin anlaşılması karşında, TCK'nın 125/4. maddesi uyarınca sanığın cezasından artırım yapılmamış ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
  Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
  Ancak;
  5237 sayılı TCK'nın 53/1-(c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun süresi ve kapsamı açısından anılan Kanun maddesinin 3 fıkrası hükmünün gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı, sanık ...'in temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye aykırı olarak, 5237 sayılı TCK'nın 53/1(c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindekilerle sınırlı olamak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanması biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükmün bu bağlamda ONANMASINA,
  2- Tehdit suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Takibi şikayete bağlı olan sair tehdit suçu nedeniyle müştekinin 07.12.2011 tarihli duruşmada şikayetinden vazgeçmesi ve sanığın 29.07.2011 tarihinde talimat yoluyla alınan savunmasında şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 73/4, CMK'nın 223/8. madde ve fıkraları uyarınca kamu davasının düşürülmesi yerine sanığın tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye uygun olarak, tehdit suçundan dolayı sanık hakkında ceza verilmesine dair kısımların hüküm fıkrasından çıkarılması, yerine "şikayetten vazgeçme nedeni ile sanık hakkında tehdit suçundan açılan kamu davasının TCK’nın 73. ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesine" ibaresinin eklenmesi biçiminde DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümler, bu bağlamda ONANMAK suretiyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca davanın esasına, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın